Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pimpinan

Nama Pimpinan
RIZA ARYANI, S.Sos., M.Si
NIP
19750130 200212 2 006
Pangkat / Golongan
IV/b, Pembina Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S-2
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas :

Menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan,memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghayatan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan.

Fungsi :

 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 3. bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan;
 4. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
 6. Pelaksanaan koordinasi lingkup ideologi negara dan wawasan kebangsaan dengan unit kerja terkait;
 7. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 9. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai bahan pembinaan karir;
 10. Pelaksanaan pembinaan staf;
 11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.