Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara

Pimpinan

Nama Pimpinan
Dafri Sugesti, S.IP
NIP
19730926 200501 1 004
Pangkat / Golongan
III/d, Penata Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas :

Melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara.

Fungsi :

 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
 2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
 3. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
 5. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 6. Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
 7. Melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa da bernegara;
 8. Melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;
 9. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan dilingkungan Sub bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 10. Memberikan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
 11. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara sebagai bahan pembinaan karir;
 12. Melaksanakan pembinaan staf;
 13. Melaksankan monitoring, evaluasi dan membuat kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO
1. Siti Nuraini, SH 19770426 200701 2 005